OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dream Boutique se sídlem Pod Stolovou Horou 975/3, Praha 158 00
identifikační číslo: 07131763

společnost zapsaná v živnostenském rejstříku v Praze pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dreamboutique.cz

v rámci své činnosti spravuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků. Tyto zásady zpracování osobních údajů informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají.

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení EU o ochraně osobních údajů č.679/2016, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • 8.1. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

  • 8.2. Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10 Kupující má právo na opravu svým osobních údajů, právo na výmaz a na přenos svých osobních údajů, kterému Prodávající vyhoví ve lhůtě 30 kalendářních dnů, v případě komplikovaných žádostí ve lhůtě 60 kalendářních dnů.

11 Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající nezpracovává jeho osobní údaje v souladu s právními předpisy, má právo obrátit se se stížností na Úřad na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

VÍCE NEŽ 1000 DOPLŇKŮ DO POKOJÍČKU SKLADEM V ČR